Dlaczego audyt finansowy nie powinien być traktowany w kategoriach kontrolingu?

Dlaczego audyt finansowy nie powinien być traktowany w kategoriach kontrolingu?

12 września, 2022 0 przez redakcja serwisu

Audyt finansowy przedsiębiorstwa to dokument, który jest przygotowywany przez biegłego rewidenta. Głównym celem pracy biegłego rewidenta jest stwierdzenie, czy przygotowane w firmie sprawozdanie finansowe na pewno zostało sporządzone i czy jasno przedstawia sytuację majątkową podmiotu. W naszym artykule dokładniej opisujemy, na czym polega audyt finansowy, jakich elementów ten dokument dotyczy oraz jakie funkcje pełni przygotowywana rewizja finansowa w sprawdzaniu sprawozdań finansowych i dlaczego nie powinno się jej traktować w kategoriach kontrolingu.

Na czym polega przygotowanie audytu finansowego?

Audytor, czyli przygotowujący audyt finansowy biegły rewident, w sporządzonej przez siebie opinii i w dołączonym do niej raporcie stwierdza, że przygotowane w firmie sprawozdanie finansowe jest rzetelne i w prawidłowy sposób określa sytuację majątkowo-finansową przedsiębiorstwa. Przeprowadzony audyt finansowy (rewizja finansowa) jest więc bardzo ważny nie tylko dla osób, które zarządzają daną firmą, ale również dla jej potencjalnych klientów, dla osób, które chcą rozpocząć z nią współpracę oraz dla urzędów finansowych.

Pozytywna opinia biegłego rewidenta na temat przygotowanego przez przedsiębiorstwo sprawozdania finansowego jest dowodem na to, że jej sytuacja finansowa nie jest i nie powinna być poważnie zagrożona w okresie przynajmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Jakich elementów dotyczy audyt finansowy?

Przygotowywana przez audytora rewizja finansowa dotyczy przede wszystkim 3 sektorów:

  • audytu rachunku zysków i strat,
  • audytu pozycji bilansowych,
  • audytu środków pieniężnych.

Są to też główne części przygotowanego wcześniej przez firmę sprawozdania finansowego. Potwierdzenie przez biegłego rewidenta prawidłowości przedstawianych w takiej formie danych jest więc wartościowe dla dokładnego określenia wyniku finansowego badanego podmiotu.

Jaką funkcję pełni właściwie przygotowana rewizja finansowa w kontroli stworzonego sprawozdania finansowego?

Audyt finansowy pełni bardzo ważne funkcje przy potwierdzaniu przygotowywanych sprawozdań finansowych. Tego dokumentu nie powinno się jednak traktować w kategoriach kontrolingu. Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z Biura audytorsko-księgowego eKFK w Warszawie:

Wykonanie audytu finansowego jest niezbędne przede wszystkim do tego, żeby stwierdzić, iż przygotowane w firmie sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającą zastosowania w przepisach ustawy o rachunkowości i w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości polityką rachunkowości. Opinia audytora dotyczy także tego, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z obowiązującymi daną jednostkę na podstawie przyjętego przez nią statusu przepisami prawa.

Biegły rewident podczas prowadzenia rewizji finansowej sprawdza też, czy sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości ksiąg rachunkowych oraz czy w jasny sposób przedstawia wszystkie informacje, które są ważne dla klarownej oceny sytuacji finansowej jednostki. Wyniki przeprowadzenia audytu finansowego biegły rewident przedstawia w postaci opinii i raportu uzupełniającego. Dokumenty te potwierdzają możliwość kontynuowania przez daną jednostkę działalności w niezmniejszonym w zasadniczy sposób zakresie.